fredag 3 maj 2013

Urspårad tunneldebatt

En reviderad version av översiktsplanen för stationsområdet är just nu ute på samråd.
Det nya förslaget ser mycket bra ut, med bland annat slutna kvarter och tydligare platsbildningar.

Själva resecentrumets gestaltning känns inte allt för upphetsande, men man måste komma ihåg att illustrationerna i förslaget endast är exempel på utformning och utseende.

Positivt att man har kvar möjligheterna att bygga både passager över och under spåren. Om den nya stadsdelen ska kunna integreras i den befintliga staden innanför Cityringen är det extremt viktigt att den barriär som järnvägen utgör minimeras så mycket som möjligt. Eftersom en nedgrävning av spåren sedan länge avfärdats, så är det effektivaste sättet att minimera barriären att bygga flera alternativa passager.Den pågående debatten om passage under spåren eller inte känns extremt fånig och barnslig.
Vi står inför det största och mest betydelsefulla stadsbyggnadsprojektet i Västerås på flera decennier, där vi ska bygga en stadsdel som ska vara attraktiv, hållbar och befolkas av många framtida Västeråsare i flera generationer. Det är ett väldigt stort område som ska bebyggas och utvecklas till en riktig stadsdel, men man väljer att stirra sig blind på en liten detalj, en passage under spåren. Jag önskar man kunde se till helheten istället. De samhällsekonomiska vinsterna för många många år framöver bör överskugga kostnaderna för en underpassage.


Man kan höra argument som "trång, mörk, otrygg tunnel" och "bara en liten del av de som bor i Östra hamnen kommer ha glädje av en tunnel". När man kommer med uttalanden som dessa så bevisar man bara att man totalt har missförstått projektets intentioner.
En tunnel blir inte per automatik trång, mörk och otrygg, den blir som man bygger den. I detta fall bör den vara bred, ljus och även innefatta mindre verksamhetslokaler för att skapa trygghetskänsla. Om den även integreras med stationsbyggnaden och plattformarna så skapas ännu bättre förutsättningar för naturliga flöden och därmed ännu större upplevd trygghet.
Dessutom blir inte passagen endast för boende i Östra hamnen och Lillåudden, det ska ju faktiskt byggas blandstad innefattande bland annat ca 500+ bostäder på hela området mellan spåren och Östra hamnen. Har man missat även detta i tunneldebatten?

Cyklister, rörelsehindrade och människor med barnvagn som ska passera från den nya stadsdelen genom stationsområdet och in mot city ska inte behöva passera igenom stationshuset via hissar och rulltrappor. Stadsdelen kommer inte heller att kännas som en naturlig del av den befintliga staden om man hänvisas till omvägen via Hamngatan.

En annan märklig sak i hela debatten är att planförslaget även innefattar en passage under spåren i planområdets nordöstra del, ungefär i höjd med friidrottshallen. Är denna passage helt ok att bygga eftersom den aldrig nämns i debatten? Varför är passagen vid stationshuset en så het potatis medan denna andra passage slinker obemärkt förbi? Kan det vara så att man stirrar sig så blind på den ena att man missar den andra?Dessutom vill över 70% av de inkommna yttrandena se en passage under spåren! Staden ska väl byggas för de som ska bo i den?

fredag 7 december 2012

Västerås Översiktsplan 2026 antagen

Den 6 december 2012 tog kommunfullmäktige beslut att anta den nya översiktsplanen som ska sträcka sig till år 2026, och även ge en utblick mot 2050.
Planen visar bland annat hur Västerås ska bli mer attraktivt, hållbart och klimatsmart. Den visar även hur bebyggelsen i staden föreslås utvecklas.
Staden ska fortsätta att byggas inåt så den blir tätare och ger bättre förutsättningar för kollektivtrafik och cykel.
Behovet av bil för privattransporter ska minska; buss, cykel och gående ska prioriteras framför bilen.

Arbetet med en översiktsplan för stationsområdet, Projekt 3B, pågår för fullt. Hittills ser det mycket lovande ut! Finmaskigt gatunät, slutna kvarter och lokaler i bottenplan. Så ska en stad byggas! :-)

Kungsängen - Ängsgärdet har pekats ut som nästa centrala förnyelseområde, under förutsättning att VLs bussdepå omlokaliseras. Men tyvärr ser inte landstinget det som realistiskt att flytta bussdepån före 2026, främst pga att en ombyggnad är planerad nästa år för att öka kapacitetet inför SmartKoll som införs i Augusti 2013. Rätt sjukt, det är ju ett perfekt tillfälle att passa på att bygga en ny, större och bättre bussdepå på ett bättre läge.
Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området kommer dock att starta tidigare.
Detta område är perfekt för högre bebyggelse, gärna variationer mellan 18-30 våningar. Höga hus bör samlas i samma område, inte spridas ut över hela staden. Lägre hus mellan ”skyskraporna” måste vara i klassiska slutna kvarter med privata innergårdar.

Det sista (?) centrala förnyelseområdet är Kopparlunden, som föreslås utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och kulturlokaler.
Väldigt positivt och spännande att man vill utveckla det vidare mot en stadsdel med fokus på kultur. Kan man behålla mycket av den gamla bebyggelsen och varsamt komplettera med ny på ett sätt som skapar en urban miljö så kan området bli intressant och få sin alldeles egna prägel.
Fördjupande studier har påbörjats ihop med fastighetsägarna i området.
Jag hoppas att man på allvar studerar möjligheten att däcka över delar av motorvägen mellan Emausmotet och järnvägsbron vid Korsängsmotet 

Positivt är också att både Hälla och Erikslund ska blandas med bostäder och verksamheter för att komplettera dagens inriktning mot handel.
För Erikslund kommer en fördjupad översiktplan (Öp 63) troligtvis att antas under 2013.
Även Sätra, som gränsar till Erikslund, kommer bebyggas med bostäder. Jag är dock lite rädd för att det till största delen kommer bli villor och radhus här. En liten ljusning är att översiktsplanen medger lite högre bebyggelse närmast Surahammarsvägen.

Hälla kommer förutom blandningen av handel, bostäder och verksamheter även att blandas upp med lokaler för kontor och utbildning.
Min förhoppning är att Hälla kommer byggas lite mer urbant, och inte bestå av bostäder i "hus-i-park" och några utslängda köplador a'la Erikslund, som i princip kräver att man åker bil mellan butikerna. Man bör även bygga en bro för buss, cykel och gående över E18 för att binda ihop Hälla och nya området Lillhamra bättre. Det ultimata skulle naturligtvis vara att däcka över motorvägen en 200-300 meter, men en buss- och cykelbro är ett godkänt alternativ.

Även området på andra sidan Stockholmsvägen, Tibble, som idag är obebyggt bör planeras för bostäder. Med närheten till Hälla finns det begränsade underlag för butiker och verksamheter i bottenplan i detta område, så fokus bör ligga på bostäder. Dock ska det för det byggas hyffsat urbant. Byggnadshöjden begränsas dock av närheten till flygplatsen.
Jag vet att detta område INTE är aktuellt för ny bostadsbebyggelse, tydligen på grund av att det finns fornlämningar. Trots detta finns förslag på att flytta Hamre ridcenter hit! Påverkar inte det fornlämningarna? Dessutom är ridcentrets läge markerat precis vid cirkulationsplatsen mellan Stockholmsvägen och Tortunavägen, precis där den största koncentrationen av fornlämningar finns. Anlägg parker vid de största fornlämningarna och bygg bostäder runt.
Genom att bygga mer bostäder i dessa områden minskar man behovet av privata biltransporter. 
Rätt utfört kan både Erikslund och Hälla bli riktiga stadsdelar, istället för bilinfekterade utväxter som är svåråtkomliga för alla som inte åker bil. Externhandeln ska komplettera centrum, inte konkurrera med det!


Omliggande serviceorter ska utvecklas, ny bebyggelse utanför staden ska lokaliseras i närheten av befintlig bebyggelse och med närhet till kollektivtrafik.
Befintliga serviceorter är Kvicksund, Dingtuna, Skultuna, Tillberga och Irsta
Tortuna och Orresta är i och med nya översiktsplanen utpekade som serviceorter.
Gäddeholm är utpekad som framtida serviceort.
Hökåsen förlorar sin titel som serviceort och betraktas i fortsättningen som en stadsdel.

onsdag 17 oktober 2012

kv. Isolatorn, Gideonsberg

Detaljplanen för kv. Isolatorn på Gideonsberg vann laga kraft den 8 oktober 2012.
 
 
 
Planen syftar till att omvandla delar av ett område som idag används för verksamheter till ett bostadskvarter samt begränsa användandet av övriga delar av området till icke störande verksamheter (begränsad yta), kontor (ej hotell) och handel (begränsad yta). Planförslaget innehåller cirka 280 lägenheter. Byggnaderna föreslås bli 4-6 våningar höga förutom punkthusen som föreslås bli upp till 10 våningar höga. Inom området finns möjlighet att inrymma förskola samt annat bostadskomplement som stadsdelsservice, i bottenvåning mot gata. Bostadsparkering kommer att ske i garage under mark, korttidsparkeringar kommer finnas i markplan på innergårdarna samt i form av gatuparkering utefter Långmårtensgata.
 
Ny infart till området, vid ICA Ettan

Nya bebyggelsen sedd från Emusmotet
 Den nya bebyggelsen kommer tillföra många nya bostäder till området vilket i sig är positivt. Tyvärr väljer man att ännu en gång bygga "hus-i-park".
Slutna kvarter med verksamhetslokaler i bottenplan hade gett mer stadkaraktär åt området och ett större möjlighet till ett levande gatuliv. Området ligger trots allt hyffsat nära centrum.

onsdag 5 september 2012

Utveckling av stationsområdet (Projekt 3B)

I stationsområdet i centrala Västerås växer det fram en ny stadsdel med nya parker och nya kvarter.
Området kommer läka samman staden och binda samman centrum med Mälaren. Genom nya stråk och passager byggs dagens barriärer i form av järnväg och trafikleder bort.

För första gången på flera årtionden byggs det äntligen en riktigt urban och mångsidig stadsdel.
Området mellan Södra ringvägen och Kungsängsgatan utvecklas till en stadsdel som tack vare blandningen av funktioner (bostäder, kontor, handel och icke störande verksamhet) har förutsättningar för att sjuda av liv och rörelse under en stor del av dygnets timmar.


Översikt över området. Klicka för större version

Det finns idag enstaka industribyggnader kvar från den tiden när industrin dominerade området, dessa bör bevaras, få nya användningsområden och införlivas i den nya kvartersstrukuren. Mötet mellan nytt och gammalt skapar en intressant och dynamisk stadsmiljö.
Kungsängsgatan byggs om från genomfartsväg till stadsgata. Inom hela området kommer gående, cyklister och kollektivtrafik att prioriteras framför bilar.

Området närmast friidrottshallen

Nya byggnader föreslås få en höjd på max 6 våningar, men vid viktiga målpunkter med större människoflöden kan högre bebyggelse prövas. Det finns i dagsläget högre byggnader inom och i direkt anslutning till området som fungerar som landmärken, tex "Skatteskrapan" och "Östra hamntornet".
Nya landmärken ska anpassas till övriga kvartersstrukturer, men utmärka sig genom funktion och arkitektur. Bottenvåningarna ska vara publika och bidra till gatulivet. De ska följa gatornas geometri och inte utföras som "hus-i-park".

Stadsdelen kommer även innehålla ett nytt resecentrum. Dagens centralstation är kraftigt underdimensionerad under rusningstid och kommer inte att klara av den ökande trafiken och planerade ombyggnader på Mälarbanan.

Sweco Architects har tagit fram 2 exemel på hur ett nytt resecentrum kan utformas. Dessa är bara förslag och slutgiltig utformning beslutas i samband med att detaljplan och bygglov tas fram.

I Exempel 1 föreslås en fristående, platt, rektangulär byggnad över spårområdet och ger torget en mer generös yta. Denna yta är enbart avsedd för oskyddade trafikanter som gående och cyklister.
Norr om den cylindriska byggnaden finns huvudangörning för bilister, på- och avstigning samt taxi. Bygganden föreslås även innehålla parkering. Ytan framför stationsbyggnaden blir ett bilfritt torg.


I Exempel 2 föreslås en vågformad byggnad som har byggts samman med en intilliggande kub-formad byggnad. Korttidparkering, på- och avstigning samt taxi placeras framör byggnaden. Det innebär att torget blir mindre och utgör även passage genom området.

I båda förslagen utgörs stationsbyggnaden av en spektakulär byggnad placerad ovanpå spårområdet och får koppling från perrong både till gatuplan och underpassage via hiss och rulltrappor.
Torgen består av två svagt sluttande plan som tar upp höjdskillnader mellan Södra ringvägen, under spårområdet och Kungsängsgatan. På södra sidan om Kungsängsgatan lutar torget svagt mot Mälaren och ger en visuell koppling mot Mälaren och hamnbassängen.

måndag 18 juni 2012

kv. Almen, Malmaberg

Detaljplanen för Almen 3 på Malmaberg antogs av byggnadsnämnden den 14 juni 2012.

Planen tillåter 2 st sexvåningshus, uppförda som punkthus eller lamellhus, med totalt 44 lägenheter utefter Malmabergsgatan, samt 7 st kedjehus mot Släggargatan.
Infart till de nya byggnaderna sker från Släggargatan.


Den befintliga byggnaden på tomten, som bla inhyste en förskola, kommer att rivas. Eventuellt kommer en ny förskola att anordnas i en av de nya byggnaderna.

På grund av bulller från Malmabergsgatan kommer lägenheterna mot gatan att förses med speciella ljudisolerade glas samt inglasade balkonger

Förslag på bebyggelse. Vy från Malmabergsgatan.  
De nya husen kommer att förbättra gaturummet längs Malmabergsgatan och ge det mer stadskaraktär. Om man väljer att bygga lamellhus istället för punkthus kommer gaturummet att stärkas ytterligare.

torsdag 24 maj 2012

Kristiansborgsbadet blir Kristiansborgspalats?

Västerås stad kommer när Kokpunkten har startat att ha flera bad.
Kristiansborgsbadet är ett bad som ligger många västeråsare varmt om hjärtat. Det har en strategisk placering och många äldre och mindre barn använder badet eftersom det också har högre temperatur i simbassängerna.Kristiansborgsbadet kan utvecklas ytterligare och det strategiska läget ger möjlighet att utveckla boende i anslutning till badet. Västeråsalliansen vill utveckla badet till ett Kristiansborgspalats.
Det som skiljer Kristiansborgspalatset från andra hus är att det finns många verksamheter representerade, alltifrån vanliga bostäder, gruppbostäder, satellitlägenheter, möjligt med hotell, arbetsplatser och kontor, skola, trygghetsboende, äldreboende, kanske en läkarpraktik, simbassäng, gym, spa och bistro/café. Det gör att huset som helhet blir intressant.

I förslaget ingår även att den gamla ladan på Kristiansborg flyttas till Vallby friluftsmuseum i samband med exploateringen.

Detta är ett i grunden bra förslag, det är en attraktiv tomt nära både centrum och högskolan. Man får gärna förtäta ytterligare i grönområdet runt badet.
Jag tycker att man bör lägga väldigt mycket möda på att bevara badets karaktär så mycket det går. Det är en tidstypisk byggnad som inte får förstöras bara för att staden till varje pris måste bli tätare. Eventuella påbyggnader bör göras i samma stil som resten av byggnaden.

torsdag 8 mars 2012

Trianglar vid fd Gideonsbergsskolan

Västerås Stad har valt att gå vidare med Tovatt Architects & Planners förslag till utformning av den fd Gideonsbergsskolan. Större delen av den gamla skolbyggnaden kommer bevaras och göras om till bland annat bostäder, i kombination med ca 10 nybyggda småhus kommer området ge ca 250 nya bostäder.

Gideonsberg domineras av förortsbebyggelse i form av lamellhus i park, så arkitektbyråns förslag på bygnader i form av trianglar kommer bryta av mot den befintliga bebygelsen. Det är mycket bra att man inte fortsätter med hus-i-park projekt i detta område utan vågar testa något nytt.

I arbetet med stadsplanen har vi utgått från vissa grunder i den befintliga strukturen och samtidigt börjat på någonting helt nytt för området – triangeln. Den triangulära formen ger vackra och funktionella planlösningar, den öppnar för transparens, komposition och spänning – både vertikalt och horisontellt . Dessa volymer kan skapa både ”gata och gård” på ett nytt sätt” 


De trekantiga byggnaderna har studerats i detalj under parallelluppdraget och förhoppningen är att stora delar av den utredningen skall kunna lyftas rakt in i detaljplaneprocessen.


Byggherrar ska utses under försommaren 2012 och inflytt är beräknat till våren 2015.