fredag 7 december 2012

Västerås Översiktsplan 2026 antagen

Den 6 december 2012 tog kommunfullmäktige beslut att anta den nya översiktsplanen som ska sträcka sig till år 2026, och även ge en utblick mot 2050.
Planen visar bland annat hur Västerås ska bli mer attraktivt, hållbart och klimatsmart. Den visar även hur bebyggelsen i staden föreslås utvecklas.
Staden ska fortsätta att byggas inåt så den blir tätare och ger bättre förutsättningar för kollektivtrafik och cykel.
Behovet av bil för privattransporter ska minska; buss, cykel och gående ska prioriteras framför bilen.

Arbetet med en översiktsplan för stationsområdet, Projekt 3B, pågår för fullt. Hittills ser det mycket lovande ut! Finmaskigt gatunät, slutna kvarter och lokaler i bottenplan. Så ska en stad byggas! :-)

Kungsängen - Ängsgärdet har pekats ut som nästa centrala förnyelseområde, under förutsättning att VLs bussdepå omlokaliseras. Men tyvärr ser inte landstinget det som realistiskt att flytta bussdepån före 2026, främst pga att en ombyggnad är planerad nästa år för att öka kapacitetet inför SmartKoll som införs i Augusti 2013. Rätt sjukt, det är ju ett perfekt tillfälle att passa på att bygga en ny, större och bättre bussdepå på ett bättre läge.
Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området kommer dock att starta tidigare.
Detta område är perfekt för högre bebyggelse, gärna variationer mellan 18-30 våningar. Höga hus bör samlas i samma område, inte spridas ut över hela staden. Lägre hus mellan ”skyskraporna” måste vara i klassiska slutna kvarter med privata innergårdar.

Det sista (?) centrala förnyelseområdet är Kopparlunden, som föreslås utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och kulturlokaler.
Väldigt positivt och spännande att man vill utveckla det vidare mot en stadsdel med fokus på kultur. Kan man behålla mycket av den gamla bebyggelsen och varsamt komplettera med ny på ett sätt som skapar en urban miljö så kan området bli intressant och få sin alldeles egna prägel.
Fördjupande studier har påbörjats ihop med fastighetsägarna i området.
Jag hoppas att man på allvar studerar möjligheten att däcka över delar av motorvägen mellan Emausmotet och järnvägsbron vid Korsängsmotet 

Positivt är också att både Hälla och Erikslund ska blandas med bostäder och verksamheter för att komplettera dagens inriktning mot handel.
För Erikslund kommer en fördjupad översiktplan (Öp 63) troligtvis att antas under 2013.
Även Sätra, som gränsar till Erikslund, kommer bebyggas med bostäder. Jag är dock lite rädd för att det till största delen kommer bli villor och radhus här. En liten ljusning är att översiktsplanen medger lite högre bebyggelse närmast Surahammarsvägen.

Hälla kommer förutom blandningen av handel, bostäder och verksamheter även att blandas upp med lokaler för kontor och utbildning.
Min förhoppning är att Hälla kommer byggas lite mer urbant, och inte bestå av bostäder i "hus-i-park" och några utslängda köplador a'la Erikslund, som i princip kräver att man åker bil mellan butikerna. Man bör även bygga en bro för buss, cykel och gående över E18 för att binda ihop Hälla och nya området Lillhamra bättre. Det ultimata skulle naturligtvis vara att däcka över motorvägen en 200-300 meter, men en buss- och cykelbro är ett godkänt alternativ.

Även området på andra sidan Stockholmsvägen, Tibble, som idag är obebyggt bör planeras för bostäder. Med närheten till Hälla finns det begränsade underlag för butiker och verksamheter i bottenplan i detta område, så fokus bör ligga på bostäder. Dock ska det för det byggas hyffsat urbant. Byggnadshöjden begränsas dock av närheten till flygplatsen.
Jag vet att detta område INTE är aktuellt för ny bostadsbebyggelse, tydligen på grund av att det finns fornlämningar. Trots detta finns förslag på att flytta Hamre ridcenter hit! Påverkar inte det fornlämningarna? Dessutom är ridcentrets läge markerat precis vid cirkulationsplatsen mellan Stockholmsvägen och Tortunavägen, precis där den största koncentrationen av fornlämningar finns. Anlägg parker vid de största fornlämningarna och bygg bostäder runt.
Genom att bygga mer bostäder i dessa områden minskar man behovet av privata biltransporter. 
Rätt utfört kan både Erikslund och Hälla bli riktiga stadsdelar, istället för bilinfekterade utväxter som är svåråtkomliga för alla som inte åker bil. Externhandeln ska komplettera centrum, inte konkurrera med det!


Omliggande serviceorter ska utvecklas, ny bebyggelse utanför staden ska lokaliseras i närheten av befintlig bebyggelse och med närhet till kollektivtrafik.
Befintliga serviceorter är Kvicksund, Dingtuna, Skultuna, Tillberga och Irsta
Tortuna och Orresta är i och med nya översiktsplanen utpekade som serviceorter.
Gäddeholm är utpekad som framtida serviceort.
Hökåsen förlorar sin titel som serviceort och betraktas i fortsättningen som en stadsdel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar