lördag 31 december 2011

Nya bostäder kv. Sälgen, Malmaberg

I nordvästra Malmaberg, mellan Lugna gatan och Gunnilbogatan, planeras sex nya flerbostadshus med ca 70 lägenheter. Även kontor och hantverk kommer tillåtas i de nya byggnaderna.

Planområdet är ca 5.800 m²och omfattar fastigheterna Sälgen 5, 13 och del av 14. Se bild nedan.


De befintliga 1-plans byggnaderna med enkla fasader i korrugerad plåt och plywood kommer att rivas. Flera av dessa står idag tomma. Byggnaderna är i mycket dåligt skick och saknar helt arkitektonisk kvalitet.

Enligt förslaget ska de sex nya byggnaderna placeras med gavlarna mot Lugna gatan och Gunnilbogatan och ha fyra våningar med genomgående lägenheter jämnt fördelade på ettor, tvåor och treor.
Bostadshusen kommer grupperas två och två runt en innergård med trädäck. Under innergårdarna anläggs parkeringsgarage med trappa upp till trädäcket. Lägenheterna kan även nås med hiss direkt från garaget.

De nya byggnaderna sedda från Gunnilbogatan

Den nya bebyggelsen kommer ge området ett rejält estetiskt lyft, då byggnaderna som står där idag mest för tankarna till en kåkstad...

torsdag 29 december 2011

Bovieran invigd

Den 21 december 2011 invigdes Västerås egen riviera, Bovieran, bredvid Skultunavägen på Rönnby.

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till lite äldre personer utan hemmaboende barn. Runt om i landet byggs flera Bovieror efter samma koncept, tre huskroppar som förbinds med en stor inglasad vinterträdgård.

Intresset för Bovieran var stort, redan innan byggstart var alla lägenheter bokade.


Det kanske blir fler Bovieror i Västerås framöver? T.ex. på den stora oanvända ängen väster om Upplandsgatan på Önsta-Gryta? Eller området mellan Köpingsvägen och Kummelgårdgatan utefter Järnbruksgatan på Skälby?

SmartKoll - Västerås nya kollektivtrafik

Arbetet med Västerås nya kollektivtrafik, Projekt SmartKoll, fortsätter. År 2013 är det tänkt att de nya linjerna ska införas. Just nu pågår arbetet med att köpa in fler bussar, bygga om gator, flytta hållplatser och bygga nya vändslingor.

Tanken med projektet är att det i stadstrafiken ska gå bussar så ofta att någon tidtabell inte kommer behövas, man behöver bara ställa sig vid hållplatsen så kommer en buss efter några minuter. Dessutom blir linjerna mer konsekventa, dvs bussen kör alltid samma väg oavsett tid på dygnet. Dagens system, med lågtrafik kvällar och helger som delvis kör andra sträckor än de ordinare linjerna, kommer försvinna.
De nya linjerna blir dessutom rakare och genare än idag, vilket förkortar restiderna. En nackdel är att på vissa ställen kommer människor få längre till hållplatsen än de har idag.


Stomlinjerna, linje 1-7, är de som kommer få den tätaste trafiken med en turtäthet på ner till 7,5 minuter mellan klockan 06:00 - 18:00, därefter 15-minutertrafik till klockan 20:00 och 30-minuterstrafik under kvällar och helger. Efter klockan 00:30 på Fredag och Lördag går de med 60-minuterstrafik.

Stomlinjerna kommer att kompletteras med Servicelinjer, linje 11-13. Dessa kommer gå med 30-minutertrafik Måndag-Fredag klockan 09:00-20:00 och Lördag-Söndag klockan 10:00-20:00


För att avlasta stomlinjerna vid stora arbetsplatser kommer även 3 st arbetsplatslinjer att införas, linje 915-917.
915 kommer gå med 15-minuterstrafik och linjerna 916 och 917 med 30-minuterstrafikNär det gäller landsortslinjerna, så kommer de nuvarande att ersättas av följande linjer:
  Linje 22: Centralen - Barkarö - Örtagården
  Linje 23: Centralen - Tidö-Lindö
  Linje 24: Centralen - Skultuna
  Linje 25: Centralen - Hökåsen - Tillberga
  Linje 26: Centralen - Tortuna - Orresta - Centralen
  Linje 27: Centralen - Irsta - Gäddeholm

Linje 25 och 26 kan ersättas av pendeltåg när de planerade pendeltågstationerna byggs.De kommer då trafikeras av tåg på linjen Kvicksund - Dingtuna - Hacksta - Västerås C - Stenby - Hökåsen - Tillberga - Tortuna.

I ett senare skede kan även stomlinjerna komma att ersättas med spårbunden trafik. De första linjerna att få spårvagn skulle i så fall kunna bli linje 4 och linje 7.


Projekt 3B - Med nytt resecentrum 2017

Järnvägen genom centrala Västerås utgör en barriär mellan centrum och mälaren. Om Västerås ska kunna kalla sig Mälarstaden måste denna barriär byggas bort. Projekt 3B är ett stadsbyggnadsprojekt med syftet att utveckla stationsområdet och koppla ihop centrum med Mälaren.

Första steget är ett nytt resecentrum som ska stå klart 2017. Den nuvarande stationen som byggdes för 15 år sedan kommer att rivas och kopparbergsvägen förlängs ner till den befintliga cirkulationsplatsen vid Kungsängsgatan.

Stationsområdet och Centrala mälarstranden sedd från norr

Utbyggnaden av mälarbanan till 4 spår på sträckan Kallhäll-Tomteboda och invigningen av Citybanan 2017 ger förutsättningar för en snabbare och tätare tågtrafik till Stockholm.
Då Enköping reserverar mark för ny järnväg till Uppsala i sin överiktsplan, kommer även resandet på den nya sträckan Eskilstuna - Västerås - Enköping - Uppsala - Arlanda att kräva ett nytt resecentrum i Västerås.
Även kommande pendeltågstrafik inom kommunen ställer ökade krav på stationsområdet. Nya pendeltågstationer har föreslagits i Hacksta, Stenby, Hökåsen, Tillberga och Tortuna, med tillhörande nytt spår mellan Tillberga och Tortuna.

Västerås stad har tillsammans med tio andra parter skrivit under en avsiktsförklaring för Projekt 3B. Målen med projektet är:
  • Ett attraktivt och effektivt resecentrum ska vara klart att invigas 2017
  • Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city, centrala Mälarstranden och Mälaren.
  • Området ska bidra till ett utvidgat city.
  • Området ska innehålla attraktiva kvartersytor.
  • Området ska innehålla attraktiva allmänna ytor. 
Några detaljplaner för området finns ännu inte.

Nordanby Äng

Detaljplanen för Nordanby Äng, Dp1553, vann laga kraft den 10 november 2011.

Detta innebär att området kan börja exploateras efter att ett exploateringsavtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig markreglering upprättats mellan Västerås stad och byggherren.


Huvudinfart till området kommer ske via Svanågatan från Norrleden. En ny cirkulationsplats kommer anläggas i korsningen Norrleden/Svanågatan/Tunbytorpsgatan. En mindre anslutning kommer också byggas i Nordanbygatans förlängning och från nuvarande infart till Nordanby gård vid Ängsögatan.

Området kommer byggas som "hus-i-park" med stora grönytor mellan byggnaderna. Närmast Bergslagsvägen kommer ett längre skivhus i 4-5 våningar placeras för att bland annat skärma av buller från trafiken. Övriga byggnader kommer vara främst punkthus på mellan 4 och 7 våningar. Totalt kommer område tillföra ca 270 nya lägenheter.
Närmast Nordanby gård kommer området avslutas med några radhus och kedjehus i 1-2 våningar.

Den bäck som idag rinner genom området kommer bevaras och utnyttjas för att ta hand om dagvatten. Eventuellt kan den breddas på något ställe för att skapa en vattenspegel.

Motorväg E18 Hällamotet-Sagån

E18 är en del av det nationella stamvägnätet och ingår i den så kallade "Nordiska triangeln" som sammanbinder Köpenhamn - Oslo - Stockholm - Helsingfors. På sträckan Örebro - Stockholm är delen mellan Hällamotet i Västerås och Sagån en av få delar som inte är utbyggd till motorväg.
Kommunfullmäktige i Västerås har beslutat att förskottera pengar till Trafikverket för att en utbyggnad av delen från Hällamotet till nya motorvägen vid Sagån ska kunna påbörjas tidigast hösten 2012. Hela sträckan beräknas vara klar under 2014.

I samband med utbyggnaden kommer även en ny trafikplats, Anundshögsmotet, att byggas vid Närlunda för att ansluta den befintliga väg 694, som idag passerar under E18, till den nya motorvägen. Detta i kombination med utbyggnaden av Gäddeholm innebär att trafiken på väg 694 "Badelundavägen" kommer att öka kraftigt. Trafikverket ska därför göra en förstudie om sträckningen av Badelundavägen, från gamla Stockhomsvägen i Irsta, via Anundshög, till korsningen Tillbergaleden och Lugna gatan.
Delen mellan Irsta och korsningen med Tortunavägen vid Anundshög håller redan idag en god standard och här kommer det troligtvis handla om bullerdämpande åtgärder för kringliggande fastigheter och att göra befintliga korsningar säkrare.

Från Anundshög genom Badelunda till Tillbergaleden krävs större åtgärder för att hantera det ökade trafikflödet. Den bästa lösningen skulle vara en ny sträckning av vägen, antingen till öster eller väster om Badelundaåsen.

onsdag 28 december 2011

Västerås stad Översiktsplan 2026

Västerås stads förslag på Översiktsplan 2026 är ute på samråd till och med den 15 Januari 2012. Se till att läsa igenom förslaget och lämna eventuella synpunkter innan samrådstiden går ut.

Den 10 januari 2012 klockan 19:00 finns möjlighet att lyssna på och diskutera runt planförslaget i stadsbibliotekets hörsal. Politiker kommer finnas på plats och det finns möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor direkt.
Ett sista öppet hus innan samrådstiden går ut kommer även hållas i gallerian Igor i centrala Västerås den 14 januari.

När samrådstiden gått ut kommer planförslaget att bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som inkommit. Det bearbetade planförslaget kommer presenteras i en utställning sommaren 2012. Planen kommer vara vägledande för stadens fortsatta planering efter att den antagits av kommunfullmäktige.

Planförslaget finns på Västerås hemsida.