onsdag 5 september 2012

Utveckling av stationsområdet (Projekt 3B)

I stationsområdet i centrala Västerås växer det fram en ny stadsdel med nya parker och nya kvarter.
Området kommer läka samman staden och binda samman centrum med Mälaren. Genom nya stråk och passager byggs dagens barriärer i form av järnväg och trafikleder bort.

För första gången på flera årtionden byggs det äntligen en riktigt urban och mångsidig stadsdel.
Området mellan Södra ringvägen och Kungsängsgatan utvecklas till en stadsdel som tack vare blandningen av funktioner (bostäder, kontor, handel och icke störande verksamhet) har förutsättningar för att sjuda av liv och rörelse under en stor del av dygnets timmar.


Översikt över området. Klicka för större version

Det finns idag enstaka industribyggnader kvar från den tiden när industrin dominerade området, dessa bör bevaras, få nya användningsområden och införlivas i den nya kvartersstrukuren. Mötet mellan nytt och gammalt skapar en intressant och dynamisk stadsmiljö.
Kungsängsgatan byggs om från genomfartsväg till stadsgata. Inom hela området kommer gående, cyklister och kollektivtrafik att prioriteras framför bilar.

Området närmast friidrottshallen

Nya byggnader föreslås få en höjd på max 6 våningar, men vid viktiga målpunkter med större människoflöden kan högre bebyggelse prövas. Det finns i dagsläget högre byggnader inom och i direkt anslutning till området som fungerar som landmärken, tex "Skatteskrapan" och "Östra hamntornet".
Nya landmärken ska anpassas till övriga kvartersstrukturer, men utmärka sig genom funktion och arkitektur. Bottenvåningarna ska vara publika och bidra till gatulivet. De ska följa gatornas geometri och inte utföras som "hus-i-park".

Stadsdelen kommer även innehålla ett nytt resecentrum. Dagens centralstation är kraftigt underdimensionerad under rusningstid och kommer inte att klara av den ökande trafiken och planerade ombyggnader på Mälarbanan.

Sweco Architects har tagit fram 2 exemel på hur ett nytt resecentrum kan utformas. Dessa är bara förslag och slutgiltig utformning beslutas i samband med att detaljplan och bygglov tas fram.

I Exempel 1 föreslås en fristående, platt, rektangulär byggnad över spårområdet och ger torget en mer generös yta. Denna yta är enbart avsedd för oskyddade trafikanter som gående och cyklister.
Norr om den cylindriska byggnaden finns huvudangörning för bilister, på- och avstigning samt taxi. Bygganden föreslås även innehålla parkering. Ytan framför stationsbyggnaden blir ett bilfritt torg.


I Exempel 2 föreslås en vågformad byggnad som har byggts samman med en intilliggande kub-formad byggnad. Korttidparkering, på- och avstigning samt taxi placeras framör byggnaden. Det innebär att torget blir mindre och utgör även passage genom området.

I båda förslagen utgörs stationsbyggnaden av en spektakulär byggnad placerad ovanpå spårområdet och får koppling från perrong både till gatuplan och underpassage via hiss och rulltrappor.
Torgen består av två svagt sluttande plan som tar upp höjdskillnader mellan Södra ringvägen, under spårområdet och Kungsängsgatan. På södra sidan om Kungsängsgatan lutar torget svagt mot Mälaren och ger en visuell koppling mot Mälaren och hamnbassängen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar