måndag 18 juni 2012

kv. Almen, Malmaberg

Detaljplanen för Almen 3 på Malmaberg antogs av byggnadsnämnden den 14 juni 2012.

Planen tillåter 2 st sexvåningshus, uppförda som punkthus eller lamellhus, med totalt 44 lägenheter utefter Malmabergsgatan, samt 7 st kedjehus mot Släggargatan.
Infart till de nya byggnaderna sker från Släggargatan.


Den befintliga byggnaden på tomten, som bla inhyste en förskola, kommer att rivas. Eventuellt kommer en ny förskola att anordnas i en av de nya byggnaderna.

På grund av bulller från Malmabergsgatan kommer lägenheterna mot gatan att förses med speciella ljudisolerade glas samt inglasade balkonger

Förslag på bebyggelse. Vy från Malmabergsgatan.  
De nya husen kommer att förbättra gaturummet längs Malmabergsgatan och ge det mer stadskaraktär. Om man väljer att bygga lamellhus istället för punkthus kommer gaturummet att stärkas ytterligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar