torsdag 29 december 2011

Nordanby Äng

Detaljplanen för Nordanby Äng, Dp1553, vann laga kraft den 10 november 2011.

Detta innebär att området kan börja exploateras efter att ett exploateringsavtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig markreglering upprättats mellan Västerås stad och byggherren.


Huvudinfart till området kommer ske via Svanågatan från Norrleden. En ny cirkulationsplats kommer anläggas i korsningen Norrleden/Svanågatan/Tunbytorpsgatan. En mindre anslutning kommer också byggas i Nordanbygatans förlängning och från nuvarande infart till Nordanby gård vid Ängsögatan.

Området kommer byggas som "hus-i-park" med stora grönytor mellan byggnaderna. Närmast Bergslagsvägen kommer ett längre skivhus i 4-5 våningar placeras för att bland annat skärma av buller från trafiken. Övriga byggnader kommer vara främst punkthus på mellan 4 och 7 våningar. Totalt kommer område tillföra ca 270 nya lägenheter.
Närmast Nordanby gård kommer området avslutas med några radhus och kedjehus i 1-2 våningar.

Den bäck som idag rinner genom området kommer bevaras och utnyttjas för att ta hand om dagvatten. Eventuellt kan den breddas på något ställe för att skapa en vattenspegel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar